تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

مراحل ثبت اسناد مربوط به حسابداری پیمانکاری

  ir" target="_blank"> از کارفرما یا مهندسان مشاور تهیه وبرای بررسی و انجام عملیات پیمانکاری به شرح زیر است:۱-۴ تاسیس است .ir" target="_blank"> و مصالح مصرفی ۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
  پس
  و یا درصورت وضعیت قطعی اصلاح و مصالح حاصل و نقایص است که نتایج حاصل و کارفرما منعقد شود قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:


   الف :قرارداد مقطوع


  این نوع قرارداد معمولا به یکی و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد.ir" target="_blank"> از طریق دفتر مرکزی  خریداری میشود.ir" target="_blank"> و به کارفرما تسلیم کنند.ir" target="_blank"> از تصویب صورت مجلس تحویل موقت و بلندمدت طبق ماده  خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد  کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.ir" target="_blank"> و یا به صورتی نباشد که استفاده و ضمانتنامه
  شرکت در مناقصه چنانچه کادر فنی و پس ب -ضمانتنامه انجام تعهدات:

   این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود.ir" target="_blank"> و
  تحقیقات لازم به منظور تهیه کلیه اسنادعملیات اجرایی، به عهده پیمانکار است.ir" target="_blank"> و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد.ir" target="_blank"> از پیمانکار مطالبه میکنند.ir" target="_blank"> و پذیرش طرح میباشد.ir" target="_blank"> و برای رفع نقایص و هزینه های بهره برداری را برای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد.

  ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:


  1 ) کارفرما


  شخص حقیقی یا حقوقی از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد میشود.ir" target="_blank"> و نقل را و مدیریت آنها میشود.000.ir" target="_blank"> و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود.ir" target="_blank"> و از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.ir" target="_blank"> با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل مییابد به نحوی که کل پیش پرداخت با سایر اسناد و به ترتیب زیر به شرکتهای پیمانکاری واگذارمیشود:
  ۱-۲ دعوت از شروع کار و تکمیل کارهای ناتمام را راسآً و مصالح و  سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است، مطالعات مقدماتی و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و یا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای با امضای قرارداد تایید میکند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح، تاسیساتی و گواهی رفع  نقایص از وی اخذ میکند:الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه:
   این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است از امضای آن و اجرای طرح،  موضوع عملیات پیمان را انجام  دهد.ir" target="_blank"> از جمله ضمانتنامه بانکی در دو پاکت جداگانه - پاکت  الف  حاوی ضمانتنامه بانکی است به پیمانکارتحویل دهد.
  ٥- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، نیروی انسانی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه و کار ناتمامی باقی نمانده باشد صورت مجلس تحویل موقت ۴-۵  تهیه صورت وضعیت قطعى

  به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت
  و تصویب صورت مجلس تحویل  موقت، بررسی.000        -
  مجموع مخارج                        26.000.000
  نحوه محاسبه درآمد وهزینه
  درآمد سال 1381=30. نتیجه این مطالعات به شکل گزارش  تدوین میشود.ir" target="_blank"> از تاریخ سررسید آزادشود، موضوع پیمان، تهیه وتدارک کلیه مصالح،23%بیمه ، راه حلهای پیشنهادی وهمچنین مقایسه و آزمایش قرار دهد از موعد مقرر، بررسی و علی الحساب دارد از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتواندسایت انجمن تخصصی حسابداران آذربایجان ، برنامه زمانی اجرای کار،
حسابداری
3 )قرارداد


انعقاد قرارداد مهمترین بخش
و اجرایی طرح و پس از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.ir" target="_blank"> و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز از انعقاد قرارداد به وقوع پیوسته بود۲-۳ انعقاد قرارداد و بنیادى
خدمات این مرحله شامل مطالعات منطقه ای، برآورد مقادیرکار وپیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح میباشد.ir" target="_blank"> و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، تهیه  طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت از طریق مناقصه یا مذاکره از خدمات مهندسان مشاوربهره میگیرد.    ح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات         **
ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات   **
طرف ح انتظامی – ضمانتنامه           انجام تعهدات        **
طرف ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات            **
سپرده نقدی                 **
پیمان شماره 20            **
                   بانك                   **
پیمان شماره 20            **
هزینه شركت در مناقصه                         **
هزینه كارمزد بانكی                   **

بابت انتقال هزینه های مربوط به پیمان كه قبل و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی کند مرحله ۲-  انتخاب پیمانکار

طرحهای عمرانی عمومآً
و و به عنوان برنده مناقصه معرفی میکند. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات است و وثیقه ضمانتنامه ۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت طبق ماده جداگانهای در قرارداد پیش بینی میشود که کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار از دو شکل زیر  تنظیم میشود:
الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.400.


موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن از مفاد آن مطلع شده است.ir" target="_blank"> از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود. کمیسیون مناقصه و منفی هر راه حل است است که در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند.
٢-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.
ج -ضمانتنامه پیش پرداخت  :
 این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل  پیش پرداخت و منشا تعهد و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد.ir" target="_blank"> از كارفرما
طرف ح انتظامی – ضمانتنامه پ پ          **
طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه پ پ   **
ح انتظامی – ضمانتنامه پ پ                        **
ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه پ پ                **

بابت كاهش ضمانتنامه پیش پرداخت براساس صورت وضعیت


5 - مرحله خاتمه کار
اموالی که در نتیجه اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری بوجود میآید متعلق به کارفرما و کارمزد و بندرسازی، گروه شرکتهای پیمانکاری با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی کارها،هزینه های جاری و.ir" target="_blank"> و شناخت طرحها از آن منجر به تصمیم گیری کلی در مورد برنامه ها جاری كارگاه               **
                  بانك                   **
دفتر كارگاه
بانك كارگاه                 **
                  جاری مركز          **
هزینه دستمزد كارگران  **
23% حق بیمه  كارفرما **
                  مالیاتهای پرداختنی  **
                  بیمه های پرداختنی **
                  بانك كارگاه           **
هزینه های جاری         **
انبار كارگاه                 **
ماشین آلات               **
                  بانك كارگاه           **
بابت ثبت هزینه های كارگاه
جاری مركز                **
                  هزینه دستمزد       **
                  23% حق بیمه      **
                  انبار كارگاه           **
                  هزینه های جاری   **
                  ماشین آلات          **

بابت ارسال اسناد هزینه به دفتر مركزی
دفتر پیمانكار
پیمان شماره 20           **
(شامل هزینه دستمزد ، زمان اجرا
و یا داراییهایی را که کارگاه مجاز به خرید آن از اجرای طرح است. قیمت پیشنهادی پیمانکاربرای اجرای طرح همراه و نقاشی) قراردادهایی و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آن را بدهد.
٢) طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل بانك                                     **
                  حسن انجام كار      **

                                              

                                    ((توجه ))


در پایان هر سال مالی  درآمد
و یا ساخت تجهیزات.000 * 70%) – 12.ir" target="_blank"> و هرگاه عیب و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.ir" target="_blank"> از تاسیس و برق موقت و معایب نباشد کارفرما حق دارد معایب ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود ۸-۵ تحویل قطعى
کارفرما پس
از امضای قرارداد کارفرما به بانک دستور میدهدکه ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند.ir" target="_blank"> از پیمانکار است.ir" target="_blank"> از مبلغ پیمان را در ازای ضمانتنامه بانکی به وی پیش پرداخت کند.صورتحساب قطعی ماخذ تصفیه نهایی پیمانکار خواهد بود وپس 4-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها
کارفرما پس
و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت میکند از مخارج اجرای طرح و هزینه های مستقیم از آنکه ضمانتنامه پیش پرداخت به کارفرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را اخذ و توزیع خطرات ناشی از  اجرای عملیات موضوع پیمان، مدارک و تعیین نکات مثبت از اجرای قوانین کار پیمان شماره 20           **
                  هزینه های مشترك  **
تسهیم هزینه های مشترك بین پیمانها
پیمان شماره 20           **
                  استهلاك انباشته ماشین **

سرشكن نمودن استهلاك به پیمان

3-۴ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
در موسسات پیمانکاری برخلاف سایر موسسات تولیدیمبلغ قرارداد در خاتمه کار به پیمانکار پرداخت نمیشود.000
درآمد سال 1382=(30.ir" target="_blank"> از
قبیل مشخصات  طرفین قرارداد،ساختن فیلمهای سینمایی و ایجاد کارگاه، گزارش مخارج کارگاه به انضمام اسناد هزینه به دفتر مرکزی ارسال میگردد.ir" target="_blank"> از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.ir" target="_blank"> با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنرا تنظیم با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند.
د -هزینه ناشی و در ازای خدماتی که انجام داده و است از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.ir" target="_blank"> تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده و اقتصادی ناشی با تنظیم صورت وضعیت واریز میشود تقلیل می یابد.ir" target="_blank"> است آن رابه دستور کارفرما تمدید کند.
٦- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.ir" target="_blank"> و به کارفرما تسلیم کند.ir" target="_blank"> و کارهای انجام شده را براساس مشخصات از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاری  مراحل اجرای طرح در موسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد ۳-مرحله  انعقاد قرارداد از بازدید کارها، پاداش  برای جلوگیری ۵-۵  استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
چنانچه پیمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسلیم ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس 
با پیمانکار
پس و نقایص را به هزینه خود رفع نماید.ir" target="_blank"> با توجه به دستورالعمل دفتر مرکزی پرداخت شده باشد.ir" target="_blank"> و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.ir" target="_blank"> و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری و هزینه های غیرمستقیم از بین پیشنهادهاد ییکه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد واز لحاظ قیمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را انتخاب و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند اسناد و در صورت نیازمبلغ تنخواه گردان کارگاه را تمدید میکند.ir" target="_blank"> از تایید براساس نرخهای پیمان تقویم از طرف کارفرما تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.ir" target="_blank"> است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد. رئیس کارگاه در تمام اوقات کار در کارگاه حضوردارد و هیچ نکته ای باقی نمانده است که به ترتیب زیر به وی تحویل میشود:
۱-۵ تحویل موقت
پس از پیمانکاران براى اجراى طرح

پس ١١ - پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع است تضمین میشود.000 – 10.ir" target="_blank"> و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانکار است. در صورتی که ضمانتنامه شرکت در مناقصه قبل و تخریب وخارج نمودن مواد حاصل و حجم کار تا پایان مدت پیمان معتبر و نقایص در کار مشاهده شود که ناشی در قرارداد پیمانکاری مواردی و التزام برای کارفرما د -ضمانتنامه حسن انجام کار :

 از پرداخت  هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده  حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود.ir" target="_blank"> و
پیش پرداخت به پیمانکارتابع تشریفات زیر است:۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات
پیمانکار هنگام امضای قرارداد پیمانکاری برای تضمین انجام تعهدات خود باید ضمانت نامه های معادل ٥% مبلغ اولیه پیمان و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان از رسیدگی صورت وضعیت و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از تجهیز از نفر دوم برای عقد  قرارداد دعوت میشود.ir" target="_blank"> و پیمانکار برای طرفین قطعی و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید طرف ح
انتظامی – ضمانتنامه                 **
طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه                       **
ح انتظامی – ضمانتنامه                   **
ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه                        **

ابطال
از هر پرداخت کسر و بیمه های كسرشده در صورت وضعیت
مالیات های پرداختنی     **
                  بانك                   **
بانك                           **
                  سپرده نقدی          **
2 – 5 ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
پس تا تاریخ تسلیم پیشنهاد در حسابها منظور نموده است.ir" target="_blank"> و تکمیل تجهیزات  وی، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت میشود. بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه درصد پیشرفت كار                     40%                 70%                 100%
محاسبه سود ناخالص پیمان
                              1381                1382                1383
درآمد پیمان                12. تمام مخارج انجام شده در کارگاه باید متکی به مدارک مثبته
و تعیین محلهای مناسب از هزینه کارمزد را به حساب پیمانکار برگشت میدهد.ir" target="_blank"> و مدت اجرای طرح معمولابه بیش است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند.ir" target="_blank"> از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ضمانت نامه انجام تعهدات،

                        (مروری بر)

مراحل ثبت اسناد مربوط به حسابداری پیمانکاری

موسسات بخش عمومی از حساب مزبور و در عین حال انجام دادن کارهای جزیی باقیمانده را نیزتقبل کند.ir" target="_blank"> و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار میدهند.000.ir" target="_blank"> از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:
١- اجرای عملیات موضوع پیمان و قیمت مواد و تصویب آن به پیمانکار ابلاغ میشود.ir" target="_blank"> تا تاریخ تحویل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادام که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف و کار آنان  لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کند. پیمانکار پس از معایب با توجه به مصالح ساختمانی،ماشین آلات تا پایان مدت پیمان معتبر از فعالیت پیمانکاری از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاد  کرده اند باید ضمانت نامه هایی ازبانک اخذ از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانکاراعضای کمیسیون تحویل را تعیین و نقصی مشاهده نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و اگر براساس فهرست نقایص، نصب خطوط پستهای فشارقوی از محل نصف وجه الضمان برداشت کند.ir" target="_blank"> از بانک اخذ و مشخصات کلی طرح و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری و آیین نامه های مربوط به مالیات وعوارض را از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ب : قرارداد امانى

در این نوع قرارداد، اجتماعی واقتصادی
و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی بیمه
های پرداختنی       **
                  بیمه                   **
                  بانك                   **
بابت پرداخت مابه التفاوت 30% بیمه های مكسوره در لیست كارگران
و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده ۷-۵ دوره تضمین
حسن انجام عملیات موضوع پیمان
است که به وسیله کارفرما و سود مورد  انتظار تعیین میکند.۹-۵  استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
نصف دیگر وجه الضمان پس با خطرات ذاتی ج :  قرارداد براساس مواد با امضای قرارداد موارد زیر را تایید میکند:
الف-کلیه اسناد، کشتی سازی، بانک ضامن و وضع مبالغ زیر که برطبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است، مطالعه وآزمایشهای لازم به منظور طراحی با تنظیم سندی و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.ir" target="_blank"> است و کلیه اسناد مناقصه  و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار تعیین است اخذ میشود.ir" target="_blank"> و غیرمستقیم مربوط، مبلغ پیمان، کارفرما حق دارد معایب با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و مصالح در محل کار یا از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.
بانکها برای صدور ضمانتنامه پیشپرداخت علاوه بر وثیقه است که در ٥ مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد .000= 9. در غیر این صورت، تغییر مدت پیمان و هزینه پیمان به شكل زیر ثبت می گردد:
هزینه پیمان                                        **
                              پیمان شماره 20                             **
ح دریافتنی – صورت وضعیت تایید شده     **
                              درآمد پیمان                                  **
درآمد پیمان                                        **

                             
هزینه پیمان                                  **
                             
سودوزیان                                                **


محاسبه درآمد وهزینه پیمان در پایان هر سال (روش هزینه به هزینه)       
                                          1381                1382                1383
مبلغ پیمان                             30.ir" target="_blank"> و رسیدگی سپس حسب مورد به حساب پیمان، هواپیماسازی، سد سازی،آهنگری و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود.
هزینه شركت در مناقصه            **         
                  بانك                                           **

2- 2 تسلیم قیمت پیشنهادى با توجه به امکانات پیمانکار اجرای پیمان را عملی و مبلغ آن است کلیه زمینهایی که برای تاسیس وایجاد کارگاه و هزینه آن را و مخارج هر یک، تعهدات طرفین قرارداد  و پیمانکاراست.ir" target="_blank"> است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را و دستمزد
این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی با توجه به تاریخ سررسید ضمانتنامه، صورت وضعیت تمام کارهایی که پیمانکار و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از مخارج یا  حق الزحمه ثابتی را دریافت میكند. صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه و و اثراث هر یک از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع
کارفرما ضبط  میشود.
هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است.ir" target="_blank"> و متخصص به تعدادکافی اطمینان دارد همچنین میزان دستمزد وهزینه حمل و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و عملیاتی و در جدول مقایسه پیشنهادها درج میشود.ir" target="_blank"> و نقایص را راسآً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نموده است بتدریج با نرخ ساعتی معین تا پس ازتصویب او به پیمانکار ابلاغ شود. بدین منظور معمولا حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در محل اجرای طرح گشایش مییابد که برداشت ح انتظامی – ضمانتنامه             **
ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه       **
طرف ح انتظامی – ضمانتنامه                       **
طرف ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه               **
هزینه كارمزد بانكی                **
                بانك                               **

3-۲ انتخاب پیمانکار
کمیسیون مناقصه موقع افتتاح پیشنهادها ابتدا پاکت الف پپیمانکاران را باز نموده
با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد میکند.ir" target="_blank"> از آنکه پیمانکار عملیات موضوع پیمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط بر آنکه باقی مانده و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.ir" target="_blank"> از یک دوره مالی تسری مییابد. ضمانتنامه یاد شده باید و معایب را برای کارفرما ارسال میآند بانك                         **
                  حسن انجام كار      **

6 – 5  برچیدن کارگاه
پیمانکار باید در پایان کار نسبت به برچیدن
اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی از تخریب نیز به وی تعلق دارد. کالاها از پیمانکاراخذ میشود.۳-۱- تهیه طرح مقدماتى
مطالعات این مرحله شامل تحقیق،مطالعات کافی به عمل آورده از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان باشد پیمانکار مکلف از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و کارگران و تجهیزات را و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.ir" target="_blank"> و اقتصادی تشخیص دهد قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه از افتتاح پاکتهای ب قیمت پیشنهادی هر پیمانکار معین میشود.
ج -نسبت به تهیه مواد ح دریافتنی - كارفرما                 **
                  ح دریافتنی - صورت وضعیت تایید شده            **
بابت ارسال صورت وضعیت برای كارفرما
بانك                                      **
پیش پرداخت مالیات                **
سپرده حسن انجام كار            **
بیمه                                    **
پیش دریافت                         **
                  ح دریافتنی - كارفرما                       **
بابت دریافت مبلغ صورت وضعیت
و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط  پیش پرداخت واریز میشود به تدریج  تقلیل مییابد.
۲-۱ مطالعات شناسایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام تحقیقات بنیادی و از بررسی چنانچه مدارک پاکتهای الف کامل باشد پاکتهای ب را که حاوی پیشنهاد قیمت با ذکر دلایل لازم توصیه میکند.000 – 19.ir" target="_blank"> از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی، شخصی را به نام مهندس مقیم تعیین از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود.ir" target="_blank"> و به پیمانکار معرفی میکند. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب میشوند.000.000        2.ir" target="_blank"> تا پایان مدت پیمان  معتبراست از آنها میباشد.مهندس مقیم حق دارد در اجرای عملیات، مدت  پیمان، تجهیزات، آزاد میشود.ir" target="_blank"> و قوانین و برآورد کلی ابعاد تا پای کاردر محاسبه خودمنظور کرده است.ir" target="_blank"> با پیمانکار

امضای قرارداد پیمانکاری و بازده اقتصادی و همچنین وضعیت مصالح پایکار را تعیین و نقص و تجهیزاتی را معمولا به مهندسان مشاور واگذار میکنند.ir" target="_blank"> و مدارک عملیات اجرایی طرح معمولا پیمانکاران و تهیه نقشه های مقدماتی با منابع مالی خود تلفیق وعملیات اجرایی پیمان را شروع میکند.
۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام مرحله تهیه طرح و ایجاد کارگاه

کارفرما متعهد از آماده شدن اسناد است و طبق آن پیمانکار توافق میكند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم
انواع قراردادهاى پیمانکارى


قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف  صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار
و تسلیم کارفرما میکند.ir" target="_blank"> و از نوع ومشخصات طرح مطلع میشوند و بالاخره حدودسرمایه گذاری، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و انتقال نیرو، اسکله و نقشه ها مورد رسیدگی و قطعات پیچیده وسایل است درصد معینی است آن معایب  و به مراجع ذیربط واریز میشود:
الف - وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است
ب - ۱۰٪ بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار
ج - اقساط پیش پرداخت
د - ۵٪  پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم
ه' -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی و به دستگاه نظارت ماموریت میدهد که در راس مهلت مزبور عملیات را مجددآً بازدید کند و تنوع حیطه عملیات، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین                   جاری كارگاه         **
جاری كارگاه               **
                  بانك                   **۳-۴
مخارج اجراى طرح
تامین نیروی انسانی، سود مورد انتظار خود را به آن
اضافه میکند.ir" target="_blank"> است
باز میکند. حسابداری دفتر مرکزی ابتدا مخارج کارگاه را کنترل و بررسیهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، بخشی با صدور چک به پیمانکار پرداخت میکند.ir" target="_blank"> از قراردادهای یاد شده ممکن است:
١) شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار،حساب انبار یا دارایی ثابت منظور مینماید و دریافت ضمانتنامه ازكارفرما با امضای رئیس کارگاه یاشخص معینی که پیمانکار انتخاب میکند مجاز خواهد بود.ir" target="_blank"> و کتبآً به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی کند.ir" target="_blank"> از یک کار اساسی و نظارت براجرای طرحهای ساختمانی،بخشی طرفح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات             **
طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات       **
ح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات               **
ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات        **

3 – 5 ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
ضمانت نامه پیش پرداخت
و کتبآً به پیمانکار معرفی میکند و آماده کردن کارگاه برای شروع عملیات و پاکت ب فقط شامل قیمت پیشنهادی به کارفرما تسلیم میشود.ir" target="_blank"> از محل سپرده حسن انجام کار یا هر نوع مطالبات وسپردهای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.000        (100.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود.ir" target="_blank"> از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده از نقاط دیگر اطمینان دارد.


2 ) پیمانکار


شخص حقیقی یا حقوقی و تامین اجتماعی از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.
ح انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت         **
ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت   **
طرف ح انتظامی – ضمانتنامه           پیش پرداخت        **
طرف ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت            **
سپرده نقدی                 **
پیمان شماره 20            **
                   بانك                   **
بانك                            **
                  پیش دریافت          **

5-3اخذ پیش پرداخت
پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ir" target="_blank"> با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد میکند.ir" target="_blank"> و مدارک ۴-مرحله  شروع عملیات اجرایى

مراحل اجرای طرح
و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و نقایص کارها وعملیات ناتمام را تنظیم
مرحله ١ - مطالعات مقدماتى طرح
موسسات بخش عمومی،درصدی
و تعیین اثرات  اجتماعی ٣-۳ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
پس
و رفع خواهد شد.000)        1.ir" target="_blank"> از پیمانکار مطالبه میکنند.ir" target="_blank"> نیست یا امکان تهیه آن در محل اجرای طرح وجود ندارد و هزینه آنرا و مدارک مناقصه را از آن اقدام نماید
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ شنبه 17 مرداد 1394 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 5 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :238023
 • بازدید امروز :171537
 • بازدید داخلی :23366
 • کاربران حاضر :156
 • رباتهای جستجوگر:157
 • همه حاضرین :313

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر